Våra etiska normer

Våra etiska normer

Följande etiska normer gäller såväl Advisures personal som de associerade underkonsulter vi engagerar.


  • Vi ska till fullo beakta all affärsinformation avseende uppdragsgivare som konfidentiell.


  • Vi ska agera professionellt i alla avseenden. Objektivitet, integritet och noggrannhet präglar vårt arbetssätt.


  • Vi ska inte vilseleda våra kunder genom att skapa orealistiska förväntningar eller utlova säkra resultat.


  • Vi ska inte agera diskriminerande i något avseende, till exempel kön, ålder, etnicitet och religion, utan ska verka för en icke-diskriminering och lika möjligheter för alla.


  • Vi ska undvika att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, utan att berörda uppdragsgivare eller parter i förväg informeras om detta och ger sitt samtycke.


  • Associerade underkonsulter får inte under uppdragets gång ha ekonomiska eller andra intressen tillsammans med Advisures uppdragsgivare i anledning av uppdraget.


KONTAKTA OSS

Regnbågsgatan 8B

417 55 Göteborg

031-87 60 80

FÖLJ OSS

PROFIL

Advisure tillsätter kvalitetssäkrade Interim Executive Managers till företag och organisationer som är i behov av tillfällig kvalificerad ledningskapacitet.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.